უცხოელი სტუდენტების პროგრამებზე მიღების წესი

ცხადდება მიღება უცხოელებისთვის 2017-2018 სასწავლო წლისთვის შემდეგ პროგრამებზე:

1. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა (ინგლისურენოვანი)
2. ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა.
წამოსადგენი დოკუმენტები:
 1. სააპლიკაციო ფორმა (ბმული)
 2. პასპორტი
 3. დიპლომი დანართთან ერთად (ან სკოლის ატესტატი)
 4. 4 ფოტოსურათი (3,5 cm * 4,5 cm)
 5. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთათვის ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი  (IELTS, TOEFL ან საერთაშორისოდ აღიარებული სერტიფიკატი). აპლიკანტს ასევე შეუძლია ენის ტესტი ჩააბაროს თბილისში. 
 6. რეზუმე (СV) 
Enrollment procedures for foreigners:

1. Business Administration undergraduate program (in English);

2. Preparation Program in Georgian Language (one year)

Documents for enrollment:

 1. Application form (attached
 2. Passport
 3. Diploma (transcripts or diploma supplement) or school leaver certificate with transcripts 
 4. 4 photographs (3,5 cm * 4,5 cm)
 5. English Language examination results (IELTS, TOEFL or other internationally accepted examination result. You can also take an exam when you are in Tbilisi. (For the enrollment in Business Administration Undergraduate Program)
 6. CV