სიახლეები

 1. თეგები
თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას სამაგისტრო პროგრამებზე

შპს თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი  აცხადებს  მიღებას  შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

 • ტურიზმი - 25 ადგილი (საერთო სამაგისტრო გამოცდა, ტესტის ტიპი - B)
 • მენეჯმენტი - 30 ადგილი (საერთო სამაგისტრო გამოცდა, ტესტის ტიპი - B)
 • ფინანსები - 30 ადგილი (საერთო სამაგისტრო გამოცდა, ტესტის ტიპი - B)
 • სამართალი - 35 ადგილი (საერთო სამაგისტრო გამოცდა, ტესტის ტიპი - C) 
 • სურსათის უვნებლობა - 24 ადგილი (საერთო სამაგისტრო გამოცდა, ტესტის ტიპი - A)
ყველა სამაგისტრო პროგრამაზე წლიური გადასახადი 1800 ლარია.

 

მიღების წესი :

სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლი უფლება აქვს დიპლომირებულ, მასთან გათანაბრებულ  პირს და  ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს, რომელსაც გავლილი

აქვს ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდები  (სპეციალობის ტესტის  შესაბამისად) და ჩააბარებს სასწავლო უნივერსიტეტში მისაღებ სამაგისტრო გამოცდას სპეციალობაში და უცხო ენაში.

სამაგისტრო  პროგრამაზე სწავლის ხანგრძლივობა  არის 2 წელი  (120 კრედიტი);

შენიშვნა:

პირი, რომელიც წარმოადგენს უცხო ენის B2 დონის  ცოდნის დამადასტურებელ დოკუმენტს,  თავისუფლდება უცხო ენის გამოცდიდან;

სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე დაიშვება მხოლოდ სამართალმცოდნეობის  სპეციალობის ბაკალავრი.

მისანიჭებელი კვალიფიკაციები:

 • ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამაზე  -  ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი ტურიზმში;
 • მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამაზე   -  ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი  მენეჯმენტში;
 • ფინანსების  სამაგისტრო პროგრამაზე     -  ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი  ფინანსებში;
 • სამართლის  სამაგისტრო პროგრამაზე     -  სამართლის მაგისტრი;
 • სურსათის უვნებლობის  სამაგისტრო პროგრამაზე     -  აგრარულ  მეცნიერებათა  მაგისტრი სურსათის უვნებლობაში;

მაგისტრატურაში   ჩარიცხვის   პროცედურა

მაგისტრანტობის კანდიდატი, რომელმაც  წარმატებით ჩააბარა საერთო სამაგისტრო გამოცდა, განცხადებით მომართავს  უნივერსიტეტს ჩარიცხვის თაობაზე  და წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტებს: 

 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ავტობიოგრაფია (CV);
 • ფერადი  ფოტო სურათი - 1 ცალი, ზომით ( 3X4ზე)   ნაბეჭდი  და  ელექტრონულ  ვერსიას    დისკზე;
 • სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის);
 • დიპლომის ასლი დანართთან ერთად ნოტარიულად დამოწმებული;

სტუდენტის სტატუსის მოსაპოვებლად  მაგისტრანტობის კანდიდატმა  უნდა  ჩააბაროს შიდა საუნივერისტეტო გამოცდა სპეციალობაში და უცხო ენაში. გამოცდა  ტარდება დარგის /მიმართულების სპეციალისტებით დაკომპლექტებულ საგამოცდო კომისიის მიერ.

მაგისტრანტი  ფასდება  შემდეგი კრიტერიუმებით, კერძოდ:

 • დარგის ფართო ცოდნა;
 • ლოგიკური აზროვნება და არგუმენტირებული დასკვნების უნარი;
 • მეტყველების კულტურა და აზრის ადეკვატურად გადმოცემის უნარი; 
 • შეკითხვებზე ზუსტი და ამომწურავი პასუხების გაცემის უნარი;.

ჩვენი სამაგისტრო პროგრამები თანამედროვე სტანდარტებსა და შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან  შესატყვისია.

თუ თქვენ გსურთ ბაკალავრიატში შეძენილი ცოდნის  გაღრმავება და კარიერული  წინსვლა, ან საქმიანობის სფეროს გამოცვლა, ახალი პროფესიის შეძენა - გახდით  თბილისის  სასწავლო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი.

საბუთების მიღება: 21 აგვისტოდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. 

2017-2018 სასწავლო წლის მაგისტრატურის შიდა მისაღები გამოცდების განრიგი სპეციალობებში:

 • 2017 წლის 24 აგვისტო;
 • 2017 წლის 31 აგვისტო;
 • 2017 წლის 7 სექტემბერი;
 • 2017 წლის 14 სექტემბერი;
 • 2017 წლის 21 სექტემბერი;
 • 2017 წლის 29 სექტემბერი;
 • 2017 წლის 2 ოქტომბერი. 

აუდიტორიები: 307, 308 და 309    11:00 სთ. 

 

2017-2018 სასწავლო წლის მაგისტრატურის შიდა მისაღები გამოცდების განრიგი უცხო ენაში:

 • 2017 წლის 25 აგვისტო;
 • 2017 წლის 1 სექტემბერი;
 • 2017 წლის 8 სექტემბერი;
 • 2017 წლის 15 სექტემბერი;
 • 2017 წლის 22 სექტემბერი;
 • 2017 წლის 29 სექტემბერი;
 • 2017 წლის 2 ოქტომბერი. 

აუდიტორიები: 310    11:00 სთ. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ დარეკოთ ნომერზე: 571 851 088 ან მოგვწეროთ მისამართზე: info@tu.edu.ge