თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

სიახლეები

გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილები
გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილები

27 April, 2018 by Admin University

გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების...

ბანაკი წყნეთში
ბანაკი წყნეთში

21 April, 2018 by Admin University

  ბანაკში მონაწილეობისთვის გაიარე...

სტუდენტური კონფერენცია სიღნაღის სასწავლო კორპუსის სტუდენტებისთვის!
სტუდენტური კონფერენცია სიღნაღის სასწავლო კორპუსის სტუდენტებისთვის!

21 April, 2018 by Admin University

სტუდენტური კონფერენცია სიღნაღის სასწავლო...

ყველა სიახლის ნახვა →

სტუდენტების შეფასების სისტემა

აკადემიურ პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების შეფასების სისტემა:

ა) დადებითი შეფასება:

(A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;

(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 %;

(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;

(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;

(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%.

ბ) უარყოფითი შეფასება:

(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარაბლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკუდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება (გამოცდის ჩაბარებიდან 10 დღის შემდეგ).

(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.