თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

სიახლეები

საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხულთა (პირველკურსელთა) საყურადღებოდ!
საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხულთა (პირველკურსელთა) საყურადღებოდ!

5 September, 2018 by Admin University

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ ინფორმაციას...

მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!
მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

23 August, 2018 by Admin University

2018/2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის...

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები საგამოცდო საკითხები
სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები საგამოცდო საკითხები

20 August, 2018 by Admin University

  2018-2019 სასწავლო წლის მაგისტრატურის...

ყველა სიახლის ნახვა →

სტუდენტების შეფასების სისტემა

აკადემიურ პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების შეფასების სისტემა:

ა) დადებითი შეფასება:

(A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;

(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 %;

(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;

(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;

(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%.

ბ) უარყოფითი შეფასება:

(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარაბლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკუდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება (გამოცდის ჩაბარებიდან 10 დღის შემდეგ).

(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.