თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

სიახლეები

პროექტის მართვის ტრენინგი
პროექტის მართვის ტრენინგი

15 November, 2017 by Admin University

პროექტის მართვის ტრენინგი...

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

9 November, 2017 by Admin University

22-23 ნოემბერს თბილისის უნივერსიტეტში...

შუალედური გამოცდების ცხრილები
შუალედური გამოცდების ცხრილები

3 November, 2017 by Admin University

შუალედური გამოცდების ცხრილები   1....

ყველა სიახლის ნახვა →

სტუდენტების შეფასების სისტემა

აკადემიურ პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების შეფასების სისტემა:

ა) დადებითი შეფასება:

(A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;

(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 %;

(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;

(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;

(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%.

ბ) უარყოფითი შეფასება:

(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარაბლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკუდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება (გამოცდის ჩაბარებიდან 10 დღის შემდეგ).

(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

მომავალი ღონისძიებები