თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

სიახლეები

საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხულთა (პირველკურსელთა) საყურადღებოდ!
საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხულთა (პირველკურსელთა) საყურადღებოდ!

5 September, 2018 by Admin University

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ ინფორმაციას...

მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!
მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

23 August, 2018 by Admin University

2018/2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის...

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები საგამოცდო საკითხები
სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები საგამოცდო საკითხები

20 August, 2018 by Admin University

  2018-2019 სასწავლო წლის მაგისტრატურის...

ყველა სიახლის ნახვა →

სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა

2018-2020 წლების (მოკლევადიანი) სტრატეგიული მიზნის მისაღწევად შემუშავებული ამოცანები:

 

ამოცანა 1  უნივერსიტეტი ჩამოაყალიბებს ახალ ორგანიზაციულ სტრქუტურას, რომლითაც უზრუნველყოფილი იქნება უნივერსიტეტის მიზნებისა და სტრატეგიული განვითარების გეგმით განსაზღვრული საქმიანობის ეფექტურად განხორციელება.


ამოცანა 2  უნივერსიტეტი გაზრდის ადამიანური რესურსების მართვაზე პასუხისმგებელი ერთეულის როლს, რათა ხელი შეუწყოს ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც თითოეულ თანამშრომელს ეძლევა საკუთარი პოტენციალის და მისწრაფებების რეალიზების შესაძლებლობა უნივერსიტეტის სტრატეგიული მიზნების მიღწევის პროცესში.


ამოცანა 3  უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს მაღალი პოტენციალის მქონე აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის მოზიდვასა და მათ შენარჩუნებას;


ამოცანა 4  უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმების ეფექტურობის ზრდას, PDCA (P-Plan-დაგეგემე; D-Do-განახორციელე; C-Check- შეამოწმე; A-Act-განავითარე) მიდგომის თანმიმდევრულ რეალიზებას.


ამოცანა 5  უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს ორგანიზაციის მართვაში ტექნოლოგიების განვითარების მხარდაჭერას, რათა განხორციელდეს პროცესების ავტომატიზირება.

სამწლიანი სამოქმედო გეგმა


2018-2024 წლების (გრძელვადიანი) სტრატეგიული მიზნის მისაღწევად შემუშავებული ამოცანები:

გრძელვადიანი ამოცანა მიზნად ისახავს სასწავლო უნივერსიტეტში განათლების ხარისხის
თვისობრივად ახალ სიმაღლეზე აყვანას, რაც იქნება განათლების ერთიან სივრცეში სასწავლო
უნივერსიტეტის ინტეგრაციის ძირითადი გარანტი.
სასწავლო უნივერსიტეტში გრძელვადიანი ამოცანები განხორციელდება საქმიანობის
შემდეგ მიმარულებებში:

  • სასწავლო პროცესი;
  • საბიბლიოთეკო საქმიანობა;
  • ინფრასტრუქტურა;
  • საგანმანათლებლო კავშირები;
  • სოციალური საკითხები
  • ახალი კორპუსის მშენებლობის დასრულება.
  • მისამართზე: თბილისი, ეგ. ნინოშვილის ქ. #55
  • სიღნაღში - სოფელ საქობო - სასწავლო კორპუსის შემდგომი კეთილმოწყობა და
  • მიმდებარე ტერიტორიაზე ხეხილის ბაღის გაშენება; მისამართი.: უნივერსიტეტის ქ. # 32

შვიდწლიანი სამოქმედო გეგმა