თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

სიახლეები

2017-2018 დასკვნითი გამოცდების ცხრილები
2017-2018 დასკვნითი გამოცდების ცხრილები

29 June, 2018 by Admin University

გაზაფხულის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების...

გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილები
გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილები

27 April, 2018 by Admin University

გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების...

ყველა სიახლის ნახვა →

დებულებები

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის დებულება


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის შვიდწლიანი სტრატეგიული განვითარება (2018-2024წ.წ.)


სასწავლო პროცესის მიმდინარეობა


სამაგისტრო პროგრამების ფაკულტეტის დებულება


საბაკალავრო პროგრამების ფაკულტეტის დებულება


პროფესიული პროგრამების ფაკულტეტის დებულება


საგამოცდო ცენტრის დებულება


სამაგისტრო ნაშრომის გაფორმებისა და დაცვის ინსტრუქცია


საკურსო ნაშრომების შესრულების ინსტრუქცია


აკადემიური საბჭოს დებულება


აკადემიური პერსონალის აფელირების წესი


პლაგიატის   აღმოჩენის , თავიდან აცილების, პლაგიატობაზე რეაგირების პროცედურები და მექანიზმები


აკადემიური  თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის ჩატარებისა და პროფესორის თანამდეობაზე მყოფ პირთა ატესტაციის დებულება


ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება


იურიდიული სამსახურის დებულება


სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება


პერსონალის მართვის სამსახურის დებულება


კანცელარიის და  საქმისწარმოების დებულება


საქმისწარმოების წესი


საინფორმაციო ტექნოლოგიების დებულება


სტუდენტთა თვითმართველობის დებულება


საბაკალავრო პროგრამების კატალოგი


სამაგისტრო პროგრამების კატალოგი


ბიბლიოთეკის დებულება


ბიბლიოთეკის განახლების მექანიზმები


სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და საგანგებო სიტუაციების დროს გასატარებელ ღონისძიებათა ნუსხა


სწავლის შედეგების შეფასების სისტემა


ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოებისა და წესრიგის დაცვის მექანიზმების ინსტრუქცია