თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

სიახლეები

საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხულთა (პირველკურსელთა) საყურადღებოდ!
საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხულთა (პირველკურსელთა) საყურადღებოდ!

5 September, 2018 by Admin University

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ ინფორმაციას...

მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!
მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

23 August, 2018 by Admin University

2018/2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის...

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები საგამოცდო საკითხები
სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები საგამოცდო საკითხები

20 August, 2018 by Admin University

  2018-2019 სასწავლო წლის მაგისტრატურის...

ყველა სიახლის ნახვა →

დებულებები

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის დებულება


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის შვიდწლიანი სტრატეგიული განვითარება (2018-2024წ.წ.)


სასწავლო პროცესის მიმდინარეობა


სამაგისტრო პროგრამების ფაკულტეტის დებულება


საბაკალავრო პროგრამების ფაკულტეტის დებულება


პროფესიული პროგრამების ფაკულტეტის დებულება


საგამოცდო ცენტრის დებულება


სამაგისტრო ნაშრომის გაფორმებისა და დაცვის ინსტრუქცია


საკურსო ნაშრომების შესრულების ინსტრუქცია


აკადემიური საბჭოს დებულება


აკადემიური პერსონალის აფელირების წესი


პლაგიატის   აღმოჩენის , თავიდან აცილების, პლაგიატობაზე რეაგირების პროცედურები და მექანიზმები


აკადემიური  თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის ჩატარებისა და პროფესორის თანამდეობაზე მყოფ პირთა ატესტაციის დებულება


ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება


იურიდიული სამსახურის დებულება


სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება


პერსონალის მართვის სამსახურის დებულება


კანცელარიის და  საქმისწარმოების დებულება


საქმისწარმოების წესი


საინფორმაციო ტექნოლოგიების დებულება


სტუდენტთა თვითმართველობის დებულება


საბაკალავრო პროგრამების კატალოგი


სამაგისტრო პროგრამების კატალოგი


ბიბლიოთეკის დებულება


ბიბლიოთეკის განახლების მექანიზმები


სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და საგანგებო სიტუაციების დროს გასატარებელ ღონისძიებათა ნუსხა


სწავლის შედეგების შეფასების სისტემა


ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოებისა და წესრიგის დაცვის მექანიზმების ინსტრუქცია