თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

დებულებები

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის დებულება


აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების დებულება


არქივის დებულება


ბიბლიოთეკის დებულება


ეთიკის კოდექსი და დისციპლინური პასუხიმგებლობის ნორმები


აკადემიური საბჭოს დებულება


იურიდიული სამსახურის დებულება


კანცელარიის დებულება


პერსონალის მართვის დებულება


პროფესიული პროგრამების ფაკულტეტის დებულება


პროფესიული პროგრამების კატალოგი


ჟურნალის - "მეცნიერება და ცხოვრება" დებულება


საბაკალავრო პროგრამების კატალოგი


საბაკალავრო პროგრამების ფაკულტეტის დებულება


საგამოცდო ცენტრის დებულება


საზოგადოებასთან და საზღვარგარეთთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება


საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ბაზებისა და ვებ-გვერდის მართვის სამსახურის დებულება


საკურსო ნაშრომის შესრულების ინსტრუქცია


სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების ინსტრუქცია


სამაგისტრო პროგრამების ფაკულტეტის დებულება


სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება


საფინანსო და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება


სტუდენტთა რეესტრის წარმოების და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება


საქმისწარმოების ერთიანი წესები


სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების დებულება


სტუდენტური თვითმმართველობის დებულება


ტრენინგებისა და სასერტიფიკატო პროგრამების ცენტრის დებულება


ხარისხის უზრუნველყოფისა და განვითარების სამსახურის დებულება


ხარისხის უზრუნველყოფის შვიდწლიანი სამოქმედო გეგმა


თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის განვითარების მოკლევადიანი გეგმა (ოთხწლიანი)


თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის გრძელვადიანი განვითარების გეგმა


საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების წესი