თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

სიახლეები

2017-2018 დასკვნითი გამოცდების ცხრილები
2017-2018 დასკვნითი გამოცდების ცხრილები

29 June, 2018 by Admin University

გაზაფხულის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების...

გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილები
გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილები

27 April, 2018 by Admin University

გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების...

ყველა სიახლის ნახვა →

მისია

ჩვენი მისია საქართველოში:

 • სასწავლო და სამეცნიერო სივრცეში საგანმანათლებლო საქმიანობა, მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების, ეროვნული ცნობიერებისა და ლიბერალური ღირებულებების ახალგაზრდა მაღალკვალიფიცირებული პროფესიონალი კადრების მომზადება: პროფესიული სპეციალობების III ,IV, V საფეხურებზე, საბაკალავრო და სამაგისტრო აკადემიურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: აგრარული მეცნიერებების, ინჟინერიის, ბიზნეს ადმინისტრირების, სამართლის, ჯანდაცვის, მიმართულებათა შორის, ჰუმანიტარული და სოციალური მიმართულებით. ასევე: მასწავლებელთა მომზადების და ქართული ენის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე. უმაღლეს სასწავლებლებსა და სამეცნიერო - კვლევით დაწესებულებებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, დამსაქმებლებთან, სტუდენტებთან, აკადემიურ პერსონალთან თანამშრომლობით;
 • უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაცია. Study in Georgia ფარგლებში ინგლისურენოვანი პროგრამების განხორციელება;
 • პროფესიული კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება ტრეინინგების მოწყობა.
 • შრომითი ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად სტუდენტთა დასაქმებისა და ინიციატივების მხარდაჭერა;
 • უცხოელი და ადგილობრივი სტუდენტების დაახლობა, სასწავლო პროცესის ინტერნაციონალიზაცია.

 

მისიის განსახორციელებლად სასწავლო უნივერსიტეტი:

 • ხელმძღვანელობს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავებულ სტანდარტებითა და რეკომენდაციებით;
 • ახორციელებს ხარისხის შიდა და გარე შეფასებას;
 • ნერგავს სწავლების თანამედროვე მეთოდებს;
 • ეწევა ფასიან საგანმანათლებლო საქმიანობას;
 • ხელს უწყობს კვალიფიცირებული პედაგოგიური კადრების მოზიდვას;
 • ზრუნავს აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე;
 • აახლებს სასწავლო პროცესის ინფრასტრუქტურას;
 • შეიმუშავებს სასწავლო უნივერსიტეტის განვითარების მოკლევადიან (სამწლიან) და გრძელვადიან (სვიდწლიან ) სტრატეგიული განვითარების გეგმებს;
 • ხელს უწყობს ინდივიდის პიროვნული და პროფესიული ზრდისათვის გარემოს შექმნას და უზრუნველყოფს უწყვეტი განათლების მიღებას;
 • განსაზღვრავს მისაღებ კონტიგენტს, განსახორციელებელი პროფესიული და აკადემიური პროგრამების რაოდენობას და მისი შემდგომი გაზრდის შესაძლებლობებს;
 • ადგენს სასწავლო უნივერსიტეტის ბიუჯეტს და განკარგავს მის ხარჯვით ნაწილს;
 • ატარებს ტრეინიგებს და გასცემს სერტიფიკატებს;
 • აწყობს დამსაქმებელთა და სტუდენტთა დასაქმების საკითხებზე შეხვედრებს და ეხმარება მათ შემდომ თანამშრომლობაში;
 • ხელს უწყობს სასწავლო უნივერსიტეტის ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციას;

 

ჩვენი მიზნებია:

 • სასწავლო და სამეცნიერო სივრცეში თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად, მოქალაქეობრივი და ეროვნული თვითშეგნების მაღალი პროფესიული კომპეტენციის, აკადემიური განათლების მქონე სპეციალისტების მომზადება - აგრარული, ინჟინერიის, ბიზნესის ადმინისტრირების, სამართლის, ჰუმანიტარული, მიმართულებათაშორისი დარგებისა და სოციალური მიმართულების სპეციალობებში უმაღლეს საგანმანათლებლო, სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, დამსაქმებლებთან თანამშრომლობით და შრომის ბაზარზე ორიენტირებული კონკურენტუნარიანი გარემოს გათვალისწინებით.
 • ხელი შევუწყოთ არაქართულენოვანი სტუდენტების ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში მოზიდვასა და ინტეგრაციას. ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს საშუალება მივცეთ გაიაროს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა.

 

მიზნების მისაღწევად:

 • ვიყენებთ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებს
 • ვანხორციელებთ ხარისხის შიდა და გარე შეფასებას
 • ვნერგავთ სწავლების თანამედროვე მეთოდებს
 • ხელს ვუწყობთ კვალიფიცირებული პედაგოგიური კადრების მოზიდვას
 • ვზრუნავთ აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე
 • ვაახლებთ სასწავლო პროცესის ინფრასტრუქტურას
 • ვმოქმედებთ განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმის შესაბამისად