თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

ხარისხის უზრუნველყოფა

ხარისხის უზრუნველყოფის ექვსწლიანი გეგმა


ხარისხის უზრუნველყოფის ოთხწლიანი გეგმა


ხარისხის უზრუნველყოფის ერთწლიანი გეგმა


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის შვიდწლიანი სტრატეგია


ხარისხის უზრუნველყოფის დებულება


სწავლის შემდეგ საფეხურზე ჩარიცხული კურსდამთავრებულების მაჩვენებლები


სწავლის შემდეგ საფეხურზე ჩარიცხული კურსდამთავრებულების მაჩვენებლები - ფინანსები


სწავლის შემდეგ საფეხურზე ჩარიცხული კურსდამთავრებულების მაჩვენებლები - სამართალმცოდნეობა


სწავლის შემდეგ საფეხურზე ჩარიცხული კურსდამთავრებულების მაჩვენებლები - ინგლისური ფილოლოგია


სტუდენტების მიერ სასწავლო პროცესის შეფასება


სტუდენტების მიერ ლექტორების შეფასება


სილაბუსის შევსების ფორმა


სასწავლო პროცესის შეფასების კითხვარი სტუდენტებისთვის


სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსის) შედგენის რეკომენდაციები


საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის კითხვარი


პროგრამის შეფასების კითხვარი დამსაქმებლებისთვის და დარგის სპეციალისტებისთვის


ლიტერატურული წყაროს მითითების მაგალითები


კურსის შეფასების კითხვარი სტუდენტებისთვის


კომისიის მიერ სემინარის შეფასების კითხვარი


კომისიის მიერ პრაქტიკული მეცადინეობის შეფასების კითხვარი


კომისიის მიერ ლექციის შეფასების კითხვარი


კომისიის მიერ ლაბორატორიული მეცადინეობის შეფასების კითხვარი


კითხვარი დამსაქმებლებისთვის


კითხვარი აკადემიური პერსონალისთვის


დასაშვები სწავლების ფორმები და მეთოდები


გაუსის დიაგრამა