თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

სამართლის სკოლა

 

 

  მიმართულება:

  სამართალი

 

  საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება:

  სამართალმცოდნეობა

 

  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

  სამართლის ბაკალავრი(Bachelor in Law)

 

  პროგრამის ტიპი:

  საბაკალავრო

 

  სწავლების ენა:

  ქართული

 

  პროგრამის მოცულობა ECTS:

  240 ECTS /   8 სემესტრი

 


პროგრამის სტრუქტურა

 

სამართალმცოდნეობის საბაკალვრო პროგრამის - 188 ECTS კრედიტი ეთმობა პროფესიისათვის აუცილებელი კომპეტენციების გამომუშავებას, მათ შორის: - 128 ECTS კრედიტი ეთმობა სპეციალობის სავალდებულო მოდულებს, ხოლო – 30 ECTS კრედიტი არჩევით მოდულებს.

ამასთან პრაქტიკული უნარ–ჩვევების მოდულს ეთმობა – 20 ECTS კრედიტი და 10 კრედიტი ეთმობა სავალდებულო პრაქტიკას.

საუნივერსიტეტო მოდული მოიცავს - 15 ECTS კრედიტს

უცხო ენის მოდული მოიცავს – 37 ECTS კრედიტს (სტუდენტმა, რომელსაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად აკადემიურ პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის სავალდებულო საგნად არჩეული ქონდა ინგლისური, აღნიშნული ენის შესწავლას განაგრძობს შემდეგი სქემით: 2+3, კერძოდ: ორ სემესტრს ისწავლის საბაზისო ენას, ხოლო სამ სემესტრს დარგობრივ ენას. ხოლო სტუდენტი, რომელსაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის არჩეული ქონდა სხვა უცხო ენა, ინგლისურ ენას ისწავლის შემდეგი სქემით: 4+1, კერძოდ ოთხ სემესტრს ისწავლის საბაზისო ენას, ხოლო ერთ სემესტრს დარგობრივ ენას).


დასაქმების სფერო

 

 • სამართალდამცავი ორგანოები
 • საჯარო დაწესებულებები
 • საერთაშორისო ორგანიზაციები
 • არასამთავრობო დაწესებულბები
 • კერძო დაწესებულებები

კურსდამთავრებულს, სამართლის ბაკალავრის კვალიფიკაციის ფარგლებში, შეუძლია იმუშაოს იმ თანამდებობაზე, რომელზეც არ მოითხოვება მაგისტრის კვალიფიკაცია.


პროგრამის მიზანი

 

პროგრამის მიზანია სამართლის სფეროში უმაღლეს საგანმანათლებლო, სამეცნიერო–კვლევით დაწესებულებებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და დამსაქმებლებთან თანამშრომლობით შრომის ბაზარზე ორიენტირებული კონკურენტუნარიანი, მოქალაქეობრივი და ეროვნული თვითშეგნების მაღალი პროფესიული კომპეტენციის, ფართო თეორიული ცოდნის მქონე სპეციალისტების მომზადება.

 • შესძინოს ცოდნა ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, სამართლის თეორიების, ინსტიტუტების, მატერიალური და პროცესუალური სამართლის ნორმების, ზოგადსამართლებრივი პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების შესახებ;
 • გამოუმუშავოს საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო პრაქტიკისა და მეცნიერული სიახლეეებისადმი თვალყურის მიდევნების, აგრეთვე სამართლის სფეროში ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი;
 • გამოუმუშავოს სამართლის სფეროში მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარი და სპეციალობით საქმიანობისათვის აუცილებელი სხვა უნარები;
 • გამოუმუშავოს სამართლის სფეროში სამართლებრივი პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის, აგრეთვე საკითხის შეფასების, ანალიზის, მსჯელობის, დასაბუთების, ამოცანების გადაწყვეტისთვის აუცილებელი უნარები;
 • გამოუმუშავოს სამართლის სფეროში პრაქტიკული საქმიანობისას სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების დაცვის უნარი.

 

სწავლის შედეგები

ზოგადი კომპეტენციები

 

სტუდენტი იფართოვებს ზოგად განათლებას, ახლებურად გაიაზრებს ისტორიულ, კულტურულ და ზოგადსაკაცობრიო პრობლემებს:

 • სტუდენტი აცნობიერებს დემოკრატიისა და თავისუფლების არსს, სამოქალაქო საზოგადოების ძირითად პრინციპებს და ლიბერალურ ღირებულებებს.
 • სტუდენტს წარმოდგენა აქვს სამყაროს ფილოსოფიურ და რელიგიურ არსზე, შეუძლია კაცობრიობის განვითარების კრიტიკულად გააზრება.
 • იცნობს საკაცობრიო კულტურულ-ესთეტიკურ ღირებულებებს, გააზრებული აქვს მათი როლი საზოგადოებრივი ცხოვრების განვითარების პროცესში.
 • იცის საქართველოს, როგორც საკუთარი ქვეყნის, ისტორიული და სამართლებრივი თავისებურებები მსოფლიო ისტორიულ კონტექსტში. ნათლად ხედავს მის გეოპოლიტიკურ ადგილს გლობალიზაციის პროცესში.

სტუდენტს შეუძლია:

 • სტანდარტული და/ან გამორჩეული მეთოდების გამოყენებით ახალი და განყენებული მონაცემების/ სიტუაციების ანალიზი და სინთეზი.
 • პრობლემის იდენტიფიცირება, მისი არსის ჩამოყალიბება, ამ პრობლემის გადაწყვეტის თეზისის განვითარება, ადეკვატური გზის შერჩევა და დასაბუთება.
 • თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება როგორც ინფორმაციის მოძიების, ისე მისი გაცვლის მიზნით.
 • დროის რაციონალური გამოყენება - დახარჯული დროის ანალიზი და მონიტორინგის საფუძველზე მომავალი საქმიანობის ოპტიმალურად დაგეგმვა და განხორციელება.
 • გუნდში მუშაობის პროცესში საკუთარი როლის გასაზღვრა, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საკუთარი აზრის დასაბუთება - დაცვა.
 • მშობლიურ ენაზე საჭირო ინფორმაციის მოძიება, საქმიანი დოკუმენტების შედგენა და სათანადო ეტიკეტის გათვალისწინებით წარდგენა ენობრივი ნორმების დაცვით.
 • თავისუფალი კომუნიკაციის დამყარება უცხოურ ენაზე ყოველდღიურ ცხოვრებისეულ სიტუაციებში.
 • ზოგადი საქმიანი შინაარსის ახალი ტექსტის შედგენა-სინთეზი; ინფორმაციის მოძიება, თარგმანი და აღქმა; არაოფიციალური და ოფიციალური ურთიერთობის სამეტყველო სიტუაციებში დამოუკიდებელად საუბარი;
 • უცხოენოვანი იურიდიული შინაარსის ტექსტების თარგმნა; პროფესიული დისკურსის ფორმატში მოხსენების ან ესსეს ჩარჩოებში გამოკვლეული პრობლემატური საკითხის გადმოცემა, კორპორატიული ურთიერთობის სამეტყველო სიტუაციებში დამოუკიდებელი საუბარი; სპონტანური და შეუფერხებელი საუბარი კორპორატიულ სივრცეში.

 

ცოდნა და გაცნობიერება

 

სამართლის სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება.

სტუდენტი აცნობიერებს და იცის:

სამართლის საფუძვლებისა და მეთოდების მიმართულებით:

 • საქართველოს სამართლის წარმოშობის საფუძვლები და განვითარების ეტაპები - ძეგლები, წყაროები.
 • ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებები, პრინციპები, ინსტიტუტები, მეთოდები და სამართალდარღვევათა კატეგორიები.
 • სამართლის არსი, თეორიები, ძირითადი პრინციპები, განმარტება, სამართლის ოჯახები.
 • საქართველოს საკანონმდებლო იდეოლოგიური სისტემის თავისებურებები გლობალურ სამართლებრივ სივრცესთან მიმართებით.
 • სამართლის ფილოსოფიის არსი და ბუნება. სამართლის ფილოსოფიის ძირითადი ტერმინოლოგიური ბაზისი, სამართლიანი სამართლის, ბუნებითი სამართლის ჩამოყალიბებისა და განვითარების ეტაპები, სამართლებრივი სახელმწიფოს კონცეფცია, “მართალი სამართლის” როლი და ადგილი საქართველოს პოლიტიკურ და სამართლებრივ ისტორიაში.
 • რომის სამართლის ცნება, საგანი და სისტემა, ძირითადი ინსტიტუტები და განეზისი.

სტუდენტმა სიღრმისეულად იცის:

საჯარო, კერძო, სისხლის, საერთაშორისო სამართლის პრინციპები, ზოგადი ცნებები და ინსტიტუტები. სამართლის მატერიალური და პროცესუალური ნორმები დარგების მიხედვით – შინაარსი, სტრუქტურა და მათი მოქმედების მექანიზმები:

კერძო სამართლის მიმართულებით:

 • სამოქალაქო სამართლის ზოგადი დებულებები და ცნებები, ქონება, საკუთრებისა და სხვა სანივთო უფლებების შინაარსი, წარმოშობა და შეწყვეტა.
 • ვალდებულების წარმოშობა, შინაარსი, დარღვევა, მეორადი მოთხოვნილებების შეწყვეტა.
 • ხელშეკრულების ტიპები, ხელშეკრულების ცალკეული სახეები
 • დელიქტიდან, უსაფუძვლო გამდიდრებიდან, დავალების გარეშე სხვისი საქმიდან წარმოშობილი ურთიერთობების არსი, მათი მოწესრიგების თავისებურებები.
 • საოჯახო და მემკიდრეობითი ურთიერთობები.
 • შრომითი ურთიერთობის სუბიექტები, მათი უფლება-მოვალეობები, შრომითი ურთიერთობის წარმოშობა და შეწყვეტა.
 • სამეწარმეო საქმიანობის არსი, პრინციპები, სუბიექტები, დამახასიათებელი ნიშნები - შექმნა, რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია.
 • სამოქალაქო სამართალწარმოება, საქმის წარმოების თავისებურებები სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოში;
 • ფასიანი ქაღალდების ბრუნვასთან დაკავშირებული ურთიერთობები, აგრეთვე კონკრეტული ინსტიტუტების და მათთვის დამახასიათებელი თავისებურებები და პრობლემური საკითხები.

საჯარო სამართლის მიმართულებით:

 • სახელმწიფო მოწყობისა და მმართველობის ფორმები, თავისებურებები და ინსტიტუტები;
 • ადგილობრივი თვითმმართველოს არსი და პრინციპები, ადგილობრივი თვითმმართველობის შექმნის წესი და უფლებამოსილება, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების სტრუქტურა და საქმიანობის წესი, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონება და ეკონომიკური საქმიანობა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის სახელმწიფო ზედამხედველობა და პირდაპირი სახელმწიფო მმართველობა;
 • საჯარო მმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპები.
 • საჯარო სამსახურის მოწყობის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი საფუძვლები და განხორციელების პრინციპები, საჯარო სამსახურის სტრუქტურა და სახეები.
 • ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები.
 • ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი ურთიერთობის სუბიექტები, ადმინისტრაციული წარმოების სახეები და განხორციელების წესები.
 • ადმინისტრაციული სამართალწარმოების პრინციპები, საქმის წარმოების თავისებურებები, სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოში.
 • უფლების დაცვის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი საშუალებები.
 • საერთაშორისო საჯარო სამართლის სუბიექტები, საერთაშორისო სამართლებრივი ურთიერთობები, ფუძემდებლური პრინციპები და ძირითადი ინსტიტუტები
 • ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა შესახებ საერთაშორისო აქტების მოთხოვნები და მათი დაცვის მექანიზმები.
 • საქართველოს კონსტიტუციის ფუნდამენტური პრინციპები და მათი განხორციელების უზრუნველყოფის მექანიზმები.

სისხლის სამართლის მიმართულებით:

 • სისხლის სამართლის ძირითადი პრინციპები და ინსტიტუტები
 • სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და მისგან გათავისუფლების საკანონმდებლო რეგულაციები.
 • სასჯელის არსი და კლასიფიკაცია.
 • ცალკეული დანაშაულებები, დანაშაულთა კატეგორიები.
 • სისხლის სამართლებრივი წარმოების თავისებურებები სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოში.

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

 

სამართლის სფეროსათვის დამახასიათებელი, ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდების გამოყენება პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად.

სტუდენტს შეუძლია:

 • საჯარო და კერძო სამართლის დარგების გამიჯვნა.
 • საკანონმდებლო აქტებისა და ნორმების კონსტიტუციურ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენისათვის ნორმატიული საფუძვლების არეალის განსაზღვრა და გამოკვეთილი პრობლემის გადასაწყვეტად განმარტების მეთოდის გამოყენება.
 • საზოგადოების წევრის, წევრთა ჯგუფის ან კორპორაციული სუბიექტის ინტერესების დაცვა სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების გათვალისწინებით, უფლების დაცვის საჯარო და კერძო სამართლებრივი ფორმების გამოყენებით.
 • დარგობრივი სამართლებრივი პრობლემის იდენტიფიცირება, მათი გადაწყვეტისთვის ნორმატიული საფუძვლების მოძიება, შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით გადაწყვეტილების მიღება.
 • კერძო სამართლებრივი ურთიერთობის კლასიფიკაცია და მათი მომწესრიგებელი ნორმების განსაზღვრა.
 • კერძო სამართლებრივი ურთიერთობის სუბიექტების და მათი უფლება-მოვალეობების განსაზღვრა.
 • სამართალდარღვევათა კლასიფიცირება, სამართლის ნორმის შეფარდება და საქმის საკანონმდებლო პროცედურებით წარმოება.
 • მტკიცებულებათა იდენტიფიცირება და პასუხისმგებლობის აღება სამართლებრივად სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად.
 • უფლების დაცვის საპროცესო სამართლებრივი საშუალებების განსაზღვრა, იურიდიული დოკუმენტების შედგენა და უფლებების დაცვა სასამართლოში.
 • ნორმატიული აქტის პროექტზე მუშაობა, შესაბამისი სტანდარტების დაცვით სტრუქტურირება, სახელშეკრულებო და სხვა სახის იურიდიული დოკუმენტების მომზადება.
დასკვნის გაკეთების უნარი

 

სამართლის სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, აგრეთვე, განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი, სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.

სტუდენტს შეუძლია:

 • მოქმედი კანონმდებლობისა და ცალკეული დარგობრივი საკანონმდებლო ცვლილების შესაბამისობის ანალიზი და შეფასება.
 • ძირითადი უფლებით დაცული კერძო ინტერესის შეპირისპირება საჯარო ინტერესთან, განსხვავების დადგენა კლასიკური თავისუფლების უფლებებისა და სოციალური უფლებების გასაჩივრების მოცულობასა და ფარგლებს შორის;
 • სამართლებრივი პრობლემმის გადაწყვეტის თეზისის განვითარებისა და შერჩეული მიდგომის დასაბუთების უნარი.
 • საქმის მასალების მრავალმხრივი ხედვა, კონკრეტული სამართლებრივი ფაქტებისა და გარემოებების ანალიზი, სინთეზი, სხვადასხვა მახასიათებლების შეპირისპირება, შეფასება და სამართლებრივად სწორი დასკვნის გაკეთება.

 

კომუნიკაციის უნარი

 

იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება.

სტუდენტს შეუძლია:

 • საკანონმდებლო იდეოლოგიის სფეროში იდეების და არსებული პრობლემების შესახებ წერილობითი ანგარიშის მომზადება, რომელიც შეიცავს დასმული პრობლემების გადაჭრის ავტორისეულ გზებს.
 • სპეციალისტთა წრეში, სამართლებრივ პრობლემებზე, საკუთარი აზრის დასაბუთებულად წარდგენა პროფესიული ტერმინოლოგიის ადეკვატური გამოყენებით.
 • კონკრეტული სამსახურეობრივი პრობლემის ირგვლივ ინფორმაციის მოძიება, მიმოხილვითი რეპორტის მომზადება და წარდგენა კოლეგიალურ წრეში. დასმული პრობლემის გადაწყვეტისათვის შეთავაზებული მიდგომების/გზების დამაჯერებლად დაცვა.
 • კონკრეტული სამართლებრივი საკითხების, პრობლემებისა და იდეების გარშემო პროფესიონალებთან დებატებში მონაწილეობა, საკუთარი აზრის დასაცავად გააზრებული არგუმენტებითა და კონტრარგუმენტებით ოპერირება.
 • სამსახურებრივი დოკუმენტების მომზადება ადეკვატური პროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით, შესაბამისი პროფესიული და წერითი სტანდარტების დაცვით, როგორც მშობლიურ, ისე უცხო ენაზე.
 • არაპროფესიონალი საზოგადოებისთვის კონსულტაციების გაწევა, განყენებულ სამართლებრივ საკითხებზე განმარტებითი საუბრების გამართვა გასაგები და დამაჯერებელი ენით, მშობლიური და უცხო ენის სტანდარტების დაცვით.
 • სწავლისა და სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების პროცესში თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების შესაძლებლობების მრავალმხრივ გამოყენება, ანგარიშების, რაპორტებისა და სხვა აკადემიური ან სამსახურებრივი დოკუმენტების ეფექტურად წარდგენის მიზნით.
 • ზოგადად ენის კომპეტენტური გამოყენება, ასევე მისი დარგობრივი სპეციფიკური ტერმინოლოგიის მოხმარება, წერილებისა და იურიდიული დოკუმენტების შედგენა ინგლისურ ენეზე.

 

სწავლის უნარი

 

საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.

სტუდენტს შეუძლია:

 • დარგობრივ სფეროში ცოდნის და უნარ-ჩვევების საკუთარი რესურსის კრიტიკულად შეფასება და შემდგომი სწავლის საჭიროების განსაზღვრა თავისი შესაძლებლობების გათვალისწინებით.
 • საკუთარი სწავლის უნარის თვითშეფასება და ცოდნის გაღრმავება დამოუკიდებლად საინფორმაციო-ტექნოლოგიური და საბიბლიოთეკო რესურსის გამოყენებით.
 • საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო პრაქტიკისა და მეცნიერული სიახლეების მიდევნება და ცოდნის მუდმივად განახლება როგორც საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ისე საბიბლიოთეკო რესურსების გამოყენებით.
 • შემდგომი სწავლის საჭიროებისათვის საკუთარი მზაობის ობიექტურად შეფასება, ძლიერი და სუსტი მხარეების დადგენა.
 • შემდგომი სწავლის მიზნებისთვის ინფორმაციული წყაროების სპექტრის განსაზღვრა, საჭირო ინფორმაციის მოძიება, შესაბამის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით, და გამოყენება.

 

ღირებულებები

 

სტუდენტს შეუძლია ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა.

 • სამართლიანობა და სწრაფვა მისი დამკვიდრებისათვის – სამართლებრივი პრობლემის სამართლიანად გადაწყვეტა და ობიექტური სამართლებრივი გადაწყვეტილების მიღებისათვის შინაგანი მზაობა.
 • სამართლებრივი ცოდნა, როგორც კულტურის უმნიშვნელოვანესი ღირებულება და სწრაფვა მისი დამკვიდრებისათვის;
 • სამართლის სფეროში ჰუმანისტური პრინციპების გააზრება და სწრაფვა მისი პრაქტიკაში დანერგვისათვის.
 • სამართლებრივი გადაწყვეტილებების მიღების დროს სოციალური პასუხიმგებლობის გათვალისწინება.
 • კანონის უზენაესობის დამკვიდრებისკენ სწრაფვა.
 • საყოველთაოდ აღიარებულიბული ფასეულობები - რასობრივი, ეროვნული, რელიგიური და გენდერული თანასწორუფლებიანობის დაცვა.
 • ადამიანის უფლებების, მათ შორის, დამნაშავის ინტერესების, განუხრელი დაცვა.
 • სწავლის და კვლევების პროცესში აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვა.
 • ზნეობასთან სამართლის ღირებულებითი მიმართება.
 • სტუდენტი იცნობს იურისტის საქმიანობის ეთიკის ფარგლებს. მოწოდებულია, ხელი შეუწყოს ინდივიდთა უფლებების განხორციელებას, იმოქმედოს სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების გათვალისწინებით.

 

მატერიალური რესურსი

სასწავლო აუდირორიები, ბიბლიოთეკა შესაბამისი საბიბლიოთეკო რესურსით, საერთაშორისო საბიბლიოთეკო რესურსი, საკანონმდებლო მაცნე GSS კოდექსი, კომპიუტერული კლასები, პროექტორები, ასლგადამღები, კრიმინალისტიკის ლაბორატორია, იმიტირებული სასამართლო დარბაზი.

 • teaser block

  teaser block

  teaser block

 • test2

  test2

  test2

 • test 3

  test 3

  test 3