თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

ბიზნეს სკოლა

 

 

  მიმართულება:

  დარგთაშორისი

 

  საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება:

  ბიზნესის ადმინისტრირება

 

  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

  ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

 

  პროგრამის ტიპი:

  საბაკალავრო

 

  სწავლების ენა:

  ქართული

 

  პროგრამის მოცულობა ECTS:

  240 ECTS /   8 სემესტრი

 


პროგრამის სტრუქტურა

 

240 ECTS კრედიტი; 8 სემესტრი; მათ შორის:

1.საუნივერსიტეტო სავალდებულო კურსები 40 ECTS კრედიტი;

2. საუნივერსიტეტო არჩევითი კურსები 5 ECTS კრედიტი;

3. სპეციალობის სავალდებულო კურსები 85 ECTS კრედიტი;

4.არჩეული მოდულის სავალდებულო კურსები 30 ECTS კრედიტი.

აქედან: არჩევითი მოდულებიდან სტუდენტი ირჩევს ერთს:

 • საბუღალტრო აღრიცხვა;
 • მენეჯმენტი;
 • ფინანსები;
 • ტურიზმი;

5. მოდულის არჩევითი კურსები - 60 ECTS კრედიტი

ან დამატებითი სპეციალობა (minor) - 60 ECTS კრედიტი (შეთავაზებული დამატებითი პროგრამებიდან სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს აგრარული მიმართულებით:

 • სასურსათო ტექნოლოგია – Food Technology - 0104
 • მეცხოველეობის პროდუქციის ნედლეულის წარმოება და პირველადი დამუშავება – Production and primary processing of raw animal products – 0103)
 • ან სხვა სპეციალობის minor

6.თავისუფალი არჩევითი კურსები- 20 ECTS კრედიტი


დასაქმების სფერო

 

საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია ჩაერთოს ბიზნეს-საქმიანობის პროცესში და დაიკავოს ქვედა და საშუალო რგოლების მენეჯერის თანამდებობა.

კურსდამთავრებულის დასაქმების სფეროებია:

 • სახელმწიფო–სამთავრობო სტრუქტურები;
 • საერთაშორისო ორგანიზაციების სტრუქტურები;
 • ნებისმიერი სფეროსა და საკუთრების საწარმოები და ფირმები;
 • ბანკები და სხვა ფინანსური დაწესებულებები;
 • სასაქონლო, საფონდო და სავალუტო ბირჟები;
 • არასამთავრობო დაწესებულებები და ყველა ის ორგანიზაცია, რომელიც ეკონომიკურ საქმიანობასთანაა დაკავშირებული, ტურისტულ ფირმები, სააგენტოები, სასტუმროები და ა. შ.

პროგრამის მიზანი

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, სასწავლო და სამეცნიერო სივრცეში თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად მაღალი პროფესიული, მოქალაქეობრივი და ეროვნული თვითშეგნების მქონე სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც ექნება უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის კვალიფიკაციათა აღმწერის შესაბამისი დარგობრივი და ზოგადი (ტრანსფერული) კომპეტენციები.

საგანმანათლებლო პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტისათვის ეროვნული თვითშეგნების ფორმირებასა და მოქალაქეობრივი ღირებულებების ჩამოყალიბებას. კრეატიული და კრიტიკული აზროვნება უზრუნველყოფს სტუდენტის კონკურენტუნარიანობას შრომის ბაზარზე. ასევე, განაპირობებს სტუდენტის მზაობას სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია კვალიფიკაციათა ჩარჩოს მოთხოვნებით გათვალისწინებული კომპეტენციებით ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალისტის მომზადება, კერძოდ: პროგრამის გავლის შემდგომ ბაკალავრს გამოუმუშავდება თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით. წარმოდგენა ჩამოუყალიბდება ბიზნესის ადმინისტრირების კვლევების თანამედროვე მეთოდებსა და მათი გამოყენების შესაძლებლობებზე. ექნება უნარი გააკეთოს მათი ანალიზი და გამოიტანოს სათანადო დასკვნები. პროგრამა კურსდამთავრებულს გამოუმუშავებს პრაქტიკული მუშაობის უნარ–ჩვევებს, რაც შესაძლებლობას აძლევს სწავლა განაგრძოს სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

პროგრამა ორიენტირებულია ადგილობრივი შრომითი ბაზრის ადამიანური რესურსების მომზადებაზე. მასში გათვალისწინებულია წამყვანი უნივერსიტეტების გამოცდილება.


 

სწავლის შედეგები

ცოდნა და გაცნობიერება

 

აქვს ბიზნესის სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების

კრიტიკულ გააზრებას. აქვს ბიზნესის სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერების უნარი. კურსდამთავრებული:

 • ფლობს ბიზნესისა და მენეჯმენტის საფუძვლებს. გააჩნია ორგანიზაციის, მისი გარემოსა და მათი მართვის თეორიების, კონცეფციებისა და ძირითადი პრინციპების ცოდნა;
 • გააჩნია ბიზნესის ფუნქციონალური სფეროების: ზოგადი მენეჯმენტის, პროექტების მართვის, მარკეტინგისა და გაყიდვების, კადრების მართვის, ფინანსებისა და ბუღალტერიის ცოდნა და აცნობიერებს მათ ურთიერთზემოქმედებას;
 • იცნობს უმნიშვნელოვანეს ფინანსურ, საბანკო-საკრედიტო და სადაზღვევო კატეგორიებს, რითაც შეიქმნის მყარ საფუძველს მომავალი თეორიული ცოდნისა და პროფესიული უნარ- ჩვევების ჩამოყალიბება-განვითარებისათვის;
 • გააცნობიერონ და ჩაწვდნენ მენეჯმენტის გლობალურ როლსა და მიზნებს ორგანიზაციაში;
 • ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიასა და ბიზნესის სფეროში მუშაობის რაოდენობრივ და სტატისტიკურ მეთოდებს;
 • გააჩნია ცოდნა ორგანიზაციების ნაციონალური და გლობალური ეკონომიკური გარემოს შესახებ

არჩევითი მოდულები:

მენეჯმენტი

ფლობს ცოდნას ორგანიზაციის ოპტიმალური სტრუქტურის, ინოვაციური მენეჯმენტის, ინოვაციის კონკურენტუნარიონობისა და მისი ეკონომიკური ეფექტიანობის, მომარაგების პროგრამისა და ლოჯისტიკური სისტემების, გაყიდვების მენეჯმენტის მართვის მექანიზმებისა და სავაჭრო ობიექტში ტექნოლოგიური პროცესის მართვის შესახებ;

ფინანსები

აცნობიერებს საბანკო-საკრედიტო ურთიერთობათა სპეციფიკას, გამოიყენებს შესაბამის ინსტრუმენტებს და ორგანიზაციის სტრუქტურულ მახასიათებლებს. ეცოდინება ინვესტიციურ ურთიერთობათა სპეციფიკა და შესძლებს მათ განსხვავებას სხვა ფინანსური ურთიერთობებისაგან; დაზღვევის და გადაზღვევის ძირითადი პრინციპები; ფინანსური და პასუხისმგებლობის რისკების დაზღვევის საფუძვლები, სადაზღვევო რეზერვების, ფონდების შექმნისა და გამოყენების ძირითადი პრინციპები, ასევე გაცნობიერებული ექნებათ ქვეყანაში მოქმედი დაზღვევის მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზა და ა.შ.

საბუღალტრო აღრიცხვა

ერკვევა მოქმედ საგადასახადო კანონმდებლობაში, აღიქვამს გადასახადების როლსა და მნიშვნელობას სახელმწიფოში, მათ გავლენას მეურნე სუბიექტების ფუნქციონირებაზე; ერკვევა სახელმწიფო საფინანსო-საგადასახადო-საბაჟო პოლიტიკის შემუშავების ზოგად საფუძვლებში; განასხვავებს გადასახადები შინაარსობრივად და აღიქვან მათი მნიშვნელობა სახელმწიფოს არსებობა-განვითარებისათვის; ერკვევა მსოფლიო საგადასახადო-საბაჟო ურთიერთობათა სისტემების ზოგად საფუძვლებში, იცნობს მათთვის დამახასიათებელ ძირითად ტენდენციებს.

იცნობს საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შესაბამისი სახელმწიფო სტანდარტის მოთხოვნების სრული დაცვით ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებების წესებს, აუდიტის ჩატარების თეორიულ და პრაქტიკულ ასპექტებს, კერძოდ: ინფორმაციის შეკრება, დაჯგუფება, ანალიზი, შუალედური დასკვნების მომზადება და ა.შ.

ტურიზმი

იცის: სასტუმრო ინდუსტრიისა და ტექნოლოგიების, საკურორტო-გამაჯანსაღებელი ტურიზმის შესახებ დღემდე დაგროვილი სამამულო და უცხოური გამოცდილება; სასტუმროს მუშაკების პროფესიებისა და თანამდებობების მიმართ წაყენებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნები; სასტუმრო და სარესტორნე საქმეში სხვადასხვა პრობლემების არსი; გათავისებული აქვს ქცევის ეტიკეტი; კურორტების ტიპოლოგია; მსოფლიო და სამამულო კურორტების დახასიათება; საკურორტო-განმაჯანსაღებელი ტურიზმის ორგანიზაციის თავისებურებები; სხვადასხვა ტიპის კვების ობიექტების ორგანიზაციული სტრუქტურისა და მომსახურების სპეციფიკა; მენეჯმენტის ძირითადი ფუნქციები; მარკეტინგული სტრატეგიისა და ტაქტიკის ჩამოყალიბების თავისებურებები; სტანდარტული რეცეპტურისა და მენიუს შედგენა-დიზაინისა ტექნიკა; ფასდადების კატეგორიები; რაციონალური კვების და მომხმარებლის კმაყოფილების კონცეფციები; კვების პროდუქტებისა და სასმელების შესყიდვების, შენახვისა და წარმოების ოპერაციები; სანიტარიისა და ჰიგიენის დაცვის მნიშვნელობა; კვების ინდუსტრიაში გამოყენებული ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ფინანსური მენეჯმენტი; დანიშნულების ადგილის განვითარების მეთოდები.

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

 

შეუძლიათ ბიზნესის სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. კურსდამთავრებულები შეძლებენ:

 • შეისწავლონ ორგანიზაციის ფუნქციები და მასზე მოქმედი ძირითადი კომპონენტების ზეგავლენის ეფექტები და გაიგონ თუ როგორ არიან ისინი ურთიერთდამოკიდებული და როგორ ზემოქმედებენ ერთმანეთზე;
 • გაერკვნენ და მიიღონ უშუალო მონაწილეობა საფინანსო-საბანკო-სადაზღვევო ურთიერთობებში და ა.შ.
 • აღწერონ ბიზნეს საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები, თავისებურებები და პერსპექტივები; ურთიერთობა რისკსა და პოტენციურ მოგებას შორის უცხოურ ბაზრებზე შესვლის დროს;
 • დასახონ გზები ფირმის მიერ არასასურველი მოვლენების შედეგების განეიტრალებისათვის, კონფლიქტების აღკვეთისათვის; მონაწილეობა მიიღონ ბიზნეს გეგმის ფინანსური ნაწილის შედგენასა და მის რეალიზაციაში
 • გაანალიზონ ბიზნესორგანიზაციის საქმიანობა, მოტივირების თეორიები; ფინანსური გეგმები, ბიუჯეტი, ბუღალტრული ბალანსი, ბანკის ბალანსი და ა.შ;
 • იმსჯელონ ფინანსურ ურთიერთობათა განვითარების სპეციფიკის, მათთვის დამახასიათებელი გამოვლენის ფორმების, ძირითადი ტენდენციების და სამომავლო პერსპექტივების შესახებ, ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ;
 • კურსდამთავრებულს გამომუშავებული ექნება:
 • ორგანიზაციაში პროცესების მართვის ძირითადი უნარები: პროცესების იდენტიფიცირება. ეფექტიანობის გაზომვა, ბიზნეს–პროცესის მონაწილეების განსაზღვრა და სხვა;
 • ძირითადი მარკეტინგული უნარები: მარკეტინგული მონაცემების მოგროვება, ანალიზი, ბაზრის შესაძლებლობების განსაზღვრა და შესაბამისი ქმედებების განხორციელება და სხვა;
 • ძირითადი ფინანსური უნარები: ანგარიშების მომზადება და წარდგენა, ფინანსური დოკუმენტების ინტერპრეტაცია, ფინანსური ინფორმაციის ანალიზი და ანგარიშების მომზადება, საბუღალტრო აღრიცხვის სისტემების გამოყენება, ბიუჯეტის მომზადება და სხვა;
 • პროექტების მართვის უნარი: მიზნის ფორმულირება; მიზნების, ამოცანებისა და შედეგების
 • ურთიერთკავშირის განსაზღვრა; დროითი ჩარჩოების დაგეგმვა და მართვა; პასუხისმგებლობის ფარგლებში ამოცანების მართვა; შესაბამისი რესურსების განსაზღვრა და მართვა და სხვა;
 • ოპერაციულ და ტაქტიკურ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების უნარი. გადაწყვეტილების მიღების მიზნების და კრიტერიუმების ფორმულირების უნარი;

არჩევითი მოდულები:

მენეჯმენტი

კურსდამთავრებულები შეძლებენ ჩამოაყალიბონ და შეაფასონ ორგანიზაციული სტრუქტურა; შეარჩიონ ინოვაციური სტრატეგიები; მონაწილეობა მიიღონ საწარმოო პროცესისა და საქონლის გასაღების ლოჯისტიკურ დაგეგმვაში, მომხმარებელთა მომსახურების პროცესებისა და გამყიდველთა პერსონალის მართვაში.

ფინანსები

შეუძლიათ თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ სიტუაციებში გამოყენება, პრობლემათა იდენტიფიცირება და დაძლევა საბანკო-საკრედიტო სფეროში. შეუძლიათ შეარჩიონ რამდენიმე ინვესტიციური ვარიანტიდან საუკეთესო, მიიღონ ოპტიმალური გადაწყვეტილება; შეადგინონ ბიზნეს გეგმა და ჩამოაყალიბონ მოქმედების სამომავლო სტრატეგია; მოახდინონ შემოსავლების დივერსიფიცირება და ხარჯების ოპტიმიზება; გათვალონ ინვესტიციების მოცულობა, რომელიც მომავალში მათთვის სასურველ მიმდინარე შემოსავლიანობას უზრუნველყოფს; ჩამოაყალიბონ და განმარტონ სადაზღვევო კომპანიების მთავარი ფინანსური მაჩვენებლები; სადაზღვევო საქმიანობის მაკრო და მიკრო ეკონომიკური მნიშვნელობი და ა.შ.

საბუღალტრო აღრიცხვა

შეუძლიათ პრაქტიკული საქმიანობის მოქმედ საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად განხორციელება, კვლევების ჩატარება, საბაჟო–საგადასახადო მონაცემების ანალიზის გაკეთება, გრაფიკების, სქემების, დიაგრამების და ცხრილების აგება; წაიკითხონ და გაანალიზონ ბიუჯეტი. შეუძლიათ საბიუჯეტო ორგანიზაციების აქტივების, ვალდებულებების, კაპიტალის მოძრაობის აღრიცხვა პირველადი დოკუმენტებით და ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმით; დანახარჯების კლასიფიცირება ფუნქციონალური და ეკონომიკური დანიშნულების მიხედვით; ბუღალტრული აღრიცხვის რეგისტრების წარმოება; საბიუჯეტო ორგანიზაციის ფინანსური ანგარიშგების მომზადება; საბიუჯეტო ორგანიზაციის ფინანსურ ანგარიშგებაში შეტანილი ინფორმაციის წაკითხვა და გაანალიზება; აუდიტორული შემოწმების სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობაში შეასრულოს კონკრეტული ამოცანები სერტიფიცირებული აუდიტორის საერთო კოორდინაციის ქვეშ; მონაწილეობა მიიღონ აუდიტორული შემოწმების დაგეგმვის, ჩატარების და დასკვნის მომზადების პროცესში.

ტურიზმი

შეუძლიათ სასტუმროთა პროექტირება, ხარისხის მართვის სისტემის შემუშავება მცირე სასტუმროებისთვის, სტუმართა მონაცემების ელექტრონული ბაზის შექმნა, პროფესიული ეთიკური ნორმებისა დაცვა და სასტუმრო და სარესტორნე საქმეში გამოვლენილი სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება; საკურორტო-განმაჯანსაღებელი ტურების ორგანიზება. კვების ობიექტების მართვასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ასპექტების გაანალიზება და კრიტიკულად შეფასება, ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მიღება კვების წარმოებისა და სერვისის გაუმჯობესების მიზნით. ტურისტულ ბიზნესის განვითარების ტენდენციებისა და დინამიკის განსაზღვრა, დანიშნულბის ადგილებზე პროგრამის დაგეგმვა და იმ კრიტერიუმების განსაზღვრა, რომლებიც განაპირობებს მოგზაურობის წარმატებულ დასრულებას.

დასკვნის გაკეთების უნარი

შეუძლია ბიზნესის სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; შეუძლია ახალი ინფორმაციის მიღება და გადამუშავება, გააჩნია თვითანალიზის უნარი. შეუძლია მონაცემების ინტერპრეტაცია, კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და დიაგნოსტირება, პრობლემის გადაჭრის ალტერნატიული გზების განსაზღვრა, გადაწყვეტილების მიღების პრინციპების დასაბუთება და დაცვა.

კომუნიკაციის უნარი

 

მშობლიურ ენაზე

შეუძლია იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა, შესაბამისი დარგის სპეციალისტებთან დისკუსიაში მონაწილეობის მიღება, შეუძლია რეფერატული სახის შრომის მომზადება, შეუძლია საქმიანი დოკუმენტის შედგენა ბიზნეს ტერმინოლოგიის გამოყენებით;

უცხო ენაზე

შეუძლია ინგლისურ ენაზე კომპლექსური საკითხის/კითხვის ფორმულირება/ ჩამოყალიბება, როგორც წერილობით, ასევე ზეპირად წარდგენა/პრეზენტაცია, შეუძლია გაიგოს კონკრეტული და აბსტრაქტული თემების მქონე რთული ტექსტების არსებითი შინაარსი, ესმის თავისი სპეციალობის სფერო და შეუძლია საქმიანი დისკუსიის წარმართვა; შეუძლია სპონტანური და შეუფერხებელი საუბარი, ნორმალური დიალოგის წარმართვა ენის მატარებელთან ორივე მოსაუბრის მხრიდან დიდი ძალისხმევის გარეშე; შეუძლია დამოუკიდებლად და სწრაფად ინგლისურ ენაზე სხვადასხვა თემებზე დაწერილი ტექსტების კითხვა; ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროების გამოყენება; შესაძლოა უჭირდეს იშვიათად გამოყენებადი იდიომების გაგება. შეუძლია წერილობით ინგლისურ ენაზე მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს თავის აზრები და შეხედულებები სხვადასხვა თემებზე; შეუძლია ანგარიშის და თხზულების დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად.

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება.

იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიებს, შეუძლია ელექტრონულ დოკუმენტებთან, ელექტრონულ ცხრილებთან, პრეზენტაციებთან, მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა.

 

სწავლის უნარი

 

შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა, შეუძლია დამოუკიდებლად, ლიტერატურის გამოყენებით, აიმაღლოს ცოდნა და გაეცნოს უახლეს მიღწევებს აღნიშნულ სფეროში, დამოუკიდებლად მუშაობს დარგობრივ სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურასთან.

 

ღირებულებები

 

მონაწილეობს ბიზნესის სფეროსა და საზოგადოდ ეთიკური ღირებულებების ფორმირების პროცესში და ისწრაფვის მათ დასამკვიდრებლად: პატივს სცემს მრავალფეროვნებას, შეუძლია პროფესიულ კონტექსტში მოლაპარაკებაში და კონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობა, მონაწილეობს ჯგუფური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში, ახდენს ენთუზიაზმისა და ინიციატივის დემონსტრირებას, ეფექტურად ურთიერთობს სამუშაო/სასწავლო ჯგუფში, გამომუშავებული აქვს იმ ეთიკური პრობლემების ამოცნობის, გააანალიზების, შესაბამისი გადაწყვეტილებების შერჩევისა და დაცვის უნარი, რომელსაც ადგილი აქვს საფინანსო ინსტიტუტებში, საბუღალტრო აღრიცხვაში, ადამიანური რესურსების მენეჯმენტსა და მარკეტინგში. აცნობიერებს სამართლებრივ, ეთიკურ და კროსკულტურულ პასუხისმგებლობის როლს ორგანიზაციაში და საზოგადოებაში, გააჩნია პროფესიული პასუხისმგებლობა და აცნობიერებს ეთიკის, მდგრადი განვითარების ძირითად პრინციპებს.

 

 

 

 

მატერიალური რესურსი

სასწავლო აუდირორიები, ბიბლიოთეკა, ინტერნეტი, კომპიუტერული კლასები შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის კომპიუტერებით, პროექტორები, ასლგადამღები, ახალი ამბების სტუდია, ფოტო და ვიდეო აპარატურით, დიქტოფონებით, შესაბამისი პროგრამით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნებით უზრუნველყოფილია,

პროგრამაზე მიღება ცხადება ცალ ცალკე , როგორც თბილისში ასევე სიღნაღის ოფისში და სწავლა ხორციელდება სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსების ორივე მისამართზე:

1.მის: თბილისი, ე. ნინოშვილის ქ. №55

2. მის: ქ. სიღნაღი - სოფ. საქობო, სასწავლო კორპუსი, უნივერსიტეტის ქ. №32

 

შენიშვნა:

1. ქ. სიღნაღში სწავლის მსურველთათვის- პროგრამაზე სწავლის საფასური არის 1500 ლარი.

2. ქ.თბილისში სწავლის მსურველთათვის გამოცხადებულ საგანმანათლებლო პროგრამის პირველ და მეორე პრიორიტეტად არჩევისას პროგრამაზე ჩარიცხვის შემთხვევაში სწავლის საფასური სტუდენტს განესაზღვრება 10% -იანი (ათ პროცენტი) ფასდაკლება.

 • teaser block

  teaser block

  teaser block

 • test2

  test2

  test2

 • test 3

  test 3

  test 3