თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

გამოქვეყნდა 23 August, 2018 by Admin University

მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

2018/2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის პროცესის ადმინისტრირების მიზნით განისაზღვრა სტუდენტის მიერ შპს თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში წარმოსადგენი საბუთების ბოლო ვადად 2018 წლის 6 სექტემბერი. წარმოსადგენი დოკუმენტებია:

 

1. პირადობის მოწმობის ასლი;

2. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი მოწმობის (ატესტატი) ასლი;

3. სასწავლო ბარათის დამოწმებული ასლი;

4. საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანების დამოწმებული ასლი;

5. სამხედრო სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ე.წ. პრიპისნოი ვაჟებისათვის).

არ დათეგილა