თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

სტუდენტთა XXi ღია სამეცნიერო კონფერენცია

გამოქვეყნდა 21 April, 2018 by Admin University

სტუდენტთა XXi ღია სამეცნიერო კონფერენცია

ნაშრომების წარმოდგენის ვადაა 7 მაისი. 

ნაშრომების წარმოდგენის წესი: 
ნაშრომების მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 გვერდს; ფორმატი A4; ტექსტში შრიფტის ზომა 11; ინტერვალი 1,0. ველები: ზედა 2,0 სმ. მარცხენა 3,0 სმ. მარჯვენა 2,0 სმ. 

  • შრიფტი ქართული ტექსტისთვის - Sylfaen; ინგლისურისთვის - Times New Roman. 
  • ნაშრომები მიიღება, როგორც ქართულ ასევე, ინგლისურ ენაზე. 
  • კონფერენციის სამუშაო ენაა: ქართული და ინგლისური 


ნაშრომები უნდა წარმოადგინოთ ელექტრონულად. ელ. ფოსტა: info@tu.edu.ge

ნაშრომები დაიბეჭდება შრომების სახით. 

ყველა მონაწილე მიიღებს სერტიფიკატს და ფასიან საჩუქარს.

არ დათეგილა