თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

აკადემიური საბჭო

აკადემიური საბჭოს სიითი შემადგენლობაა:

თავმჯდომარე

ლევან ჯანგულაშვილი - რექტორი

მდივანი

დევი ხვედელიანი - პრორექტორი

წევრები:

თამარ ჯანგულაშვილი

პრორექტორი

გაიოზა ნადირაშვილი

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

დავით ვეკუა

პროფესორი

რევაზ ჯავახიშვილი

პროფესორი

მაია თეთრუაშვილი

პროფესორი

მურად გარუჩავა

ასოცირებული პროფესორი

დალი სინჯარაძე

ასოცირებული პროფესორი

ანნა ჭიღიტაშვილი

ასოცირებული პროფესორი

მარიამ დარსალია

ჟურნალისტიკის სპეციალობის III კურსის სტუდენტი