თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

ადმინისტრაცია

საბაკალავრო-საგანმანათლებლო პროგრამების ფაკულტეტის დეკანი:

დევი ხვედელიანი

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების მიმართულების ხელმძღვანელი:

თამარ ჯანგულაშვილი

ნინო ჩახუნაშვილი