თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

ჩასაბარებელი გამოცდები

ძირითადი საგნები:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • ზოგადი უნარები
 • უცხოური ენა

არჩევითი საგნები:

 • ისტორია
 • გეოგრაფია
 • ლიტერატურა
 • სამოქალაქო განათლება

პრიორიტეტები:

 • ზოგადი უნარები
 • უცხოური ენა
 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • ისტორია/გეოგრაფია/ლიტერატურა/სამოქალაქო განათლება

ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით:

 • ისტორია - 15
 • გეოგრაფია - 15
 • ლიტერატურა - 5
 • სამოქალაქო განათლება - 5

სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ ამონარიდი NAEC-ის ცნობარიდან