თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

ჩასაბარებელი გამოცდები

ძირითადი საგნები:

ქართული ენა და ლიტერატურა

ზოგადი უნარები

უცხოური ენა

არჩევითი საგნები:

ისტორია

გეოგრაფია

ლიტერატურა

პრიორიტეტები:

უცხოური ენა

ქართული ენა და ლიტერატურა

ზოგადი უნარები

ისტორია/გეოგრაფია/ლიტერატურა

ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით

ისტორია - 15

გეოგრაფია - 15

ლიტერატურა - 10

სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ ამონარიდი NAEC-ის ცნობარიდან