თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

ჩასაბარებელი გამოცდები

ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

სავალდებულო საგნები:

 1. ქართული ენა და ლიტერატურა
 2. ზოგადი უნარები
 3. უცხოური ენა

არჩევითი საგნები:

 1. მათემატიკა
 2. ისტორია
 3. გეოგრაფია
 4. ლიტერატურა

პრიორიტეტები:

 1. ზოგადი უნარები
 2. ქართული ენა და ლიტერატურა
 3. უცხოური ენა
 4. მათემატიკა/ისტორია/გეოგრაფია/ლიტერატურა

ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით:

 1. მათემატიკა - 15
 2. ისტორია - 40
 3. გეოგრაფია - 30
 4. ლიტერატურა - 15

ბიზნეს ადმინისტრირების (ინგლისურენოვანი) საბაკალავრო პროგრამა:

სავალდებულო საგნები:

 1. ქართული ენა და ლიტერატურა
 2. ზოგადი უნარები
 3. უცხოური ენა

არჩევითი საგნები:

 1. მათემატიკა
 2. ისტორია
 3. გეოგრაფია
 4. ლიტერატურა

პრიორიტეტები:

 1. უცხოური ენა
 2. ზოგადი უნარები
 3. ქართული ენა და ლიტერატურა

ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით:

 1. მათემატიკა - 5
 2. ისტორია - 5
 3. გეოგრაფია - 5
 4. ლიტერატურა - 5

სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ ამონარიდი NAEC-ის ცნობარიდან