თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

ჩასაბარებელი გამოცდები

სასურსათო ტექნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

ძირითადი საგნები:

ქართული ენა და ლიტერატურა

ზოგადი უნარები

უცხოური ენა

არჩევითი საგნები:

ისტორია

გეოგრაფია

ლიტერატურა

პრიორიტეტები:

ზოგადი უნარები

ქართული ენა და ლიტერატურა

უცხოური ენა

ისტორია/გეოგრაფია/ლიტერატურა

ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით:

ისტორია - 8

გეოგრაფია - 6

ლიტერატურა - 6

სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ ამონარიდი NAEC-ის ცნობარიდან

 

აგროინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა

ძირითადი საგნები:

ქართული ენა და ლიტერატურა

ზოგადი უნარები

უცხოური ენა

არჩევითი საგნები:

მათემატიკა

ისტორია

გეოგრაფია

ფიზიკა

პრიორიტეტები:

ზოგადი უნარები

ქართული ენა და ლიტერატურა

უცხოური ენა

მათემატიკა/ისტორია/გეოგრაფია/ფიზიკა

ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით:

მათემატიკა - 6

ისტორია - 4

გეოგრაფია - 4

ფიზიკა - 6

სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ ამონარიდი NAEC-ის ცნობარიდან