თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

მიღება

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამაზე მოსახვედრად შემოხაზეთ 1350104

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამაზე მოსახვედრად შემოხაზეთ 1350108

საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამაზე მოსახვედრად შემოხაზეთ 1350109